Week 72: Verdieping crosscase analyse

  6 t/m 12 mei 2019   Op 10 mei heeft de projectgroep Social Labs een kalibratiesessie gehad ter verdieping van de inzichten vanuit de crosscase analyse.   Ter voorbereiding had ieder van de projectleden een of twee caseverslagen gelezen. Tevens werden alle interviewtranscripten van het betreffende lab nog een keer gelezen. Zo kon ieder […]

 

6 t/m 12 mei 2019

 

Op 10 mei heeft de projectgroep Social Labs een kalibratiesessie gehad ter verdieping van de inzichten vanuit de crosscase analyse.

 

Ter voorbereiding had ieder van de projectleden een of twee caseverslagen gelezen. Tevens werden alle interviewtranscripten van het betreffende lab nog een keer gelezen. Zo kon ieder vanuit zijn “eigen” case het proces van kalibratie ingaan en zaten we weer figuurlijk in de data. Daarnaast bestond de voorbereiding uit het beantwoorden van vijf vragen die van tevoren waren gecommuniceerd en betrekking hebben op de vijf eerder gevonden thema’s (eigenaarschap, gelijkwaardigheid, sociale kenniscreatie in actie, boundary crossing en authenticiteit):

 1. Wat zijn de kernbegrippen die horen bij dit thema?
 2. Hoe verhouden die kernbegrippen zich tot elkaar (tegenstrijdigheden/overeenkomsten)?
 3. Waar in dit thema liggen (nuance)verschillen tussen de verschillende casestudies?
 4. Hoe kunnen successen in dit thema het best geduid worden?
 5. Waar is voorzichtigheid geboden bij de implementatie ervan?

 

Bij de start van de kalibratie, is een overzicht opgehangen dat al eerder gemaakt. Het gaat hier om een overzicht van alle paragraaftitels uit de vijf caseverslagen met aan de ene kant de pluspunten per case en aan de andere kant de ontwikkelpunten per case. Het merendeel van deze punten is toegewezen aan een kernthema en bij behandeling van dat kernthema kon er relatief eenvoudig teruggekeken worden bij welke cases dit speelde en of dat in positieve of negatieve zin bijdroeg aan het thema.

 

Thema voor thema werd besproken en bediscussieerd. Ieder projectlid bracht vanuit zijn case in wat er in het betreffende lab speelde en hoe hij/zij dat vanuit de data van het lab kon ondersteunen. Om alle kernbegrippen, tegenstrijdigheden, overeenkomsten en verschillen (vraag 1 t/m 3) te duiden, is per thema een reeks van formuleringen gemaakt waarover de projectgroep het eens was. Tevens kwamen er een aantal punten aan de orde die niet onder de kernthema’s onder te verdelen was. Die zijn apart genoteerd.

 

De laatste ronde was bedoeld voor de beantwoording van vraag 4 en 5. Deze vragen kwamen soms al eerder aan bod bij de behandeling van de thema’s maar zijn in de laatste ronde nog eens extra onder de aandacht gebracht. Gezamenlijk is teruggeblikt op alle cases en zijn overal successen en valkuilen geformuleerd die uit de data waren af te leiden van alle labs. Deze dienden als basis voor de conclusies en aanbevelingen van dit onderzoek.

 

Al eerder werd in het document: ‘Fontys TEC Space Framework’ door het projectteam social labs een aanbeveling gedaan voor het opzetten van TEC Spaces. Op basis van de data van alle caseverslagen kan deze aanbeveling bevestigd worden. Het is cruciaal dat eerst aan de daar gestelde basisvoorwaarden wordt voldaan alvorens het ontwerp gestart wordt. Ook kan, op basis van deze casestudies, bevestigd worden dat het rolontwerp het meest cruciaal is en het aanbevelenswaardig is te starten met een goed uitgewerkt ontwerp van ieders rollen in de hybride leeromgeving.

 

Wat waren ook alweer die basisvoorwaarden of eerste stappen?

 1. Ga om tafel met lokale stakeholders. Met en voor wie is de hybride leeromgeving allemaal? Iedere hybride leeromgeving heeft andere lokale stakeholders.
 2. Stel samen doelen: Waarom werk je samen? Wat beoog je samen? Wat vind je samen zo belangrijk dat je zonder elkaar niet of minder goed voor elkaar krijgt?
 3. Beoordeel kritisch of aan de volgende vijf randvoorwaarden wordt voldaan:
 • Iedereen is het erover eens dat doelen samen beter bereikt kunnen worden dan alleen.
 • Iedereen vindt die doelen op dit moment belangrijk en schat in dat dit voorlopig zo blijft.
 • Iedereen is bereid en in staat in ontwerp en implementatie een rol te spelen.
 • Iedereen weet dat het om een prototype gaat en tolereert bijbehorende ‘kinderziektes’. Iedereen weet dat het in eerste instantie om een tijdelijke invulling gaat met de bedoeling deze te laten ontwikkelen tot een duurzame hybride leeromgeving.
 • Iedereen die om tafel zit is beslissingsbevoegd.

 

Pas als deze basis voldoende solide is, is het tijd voor het ontwerp.

 

Nog meer bevindingen worden gepresenteerd in een cross case factsheet in juni aan alle betrokkenen en de Stakeholder Community wordt verstuurd.

 

Op 23 mei geven we al een presentatie van de belangrijkste resultaten en conclusies van dit onderzoek. Sluit daar dus zeker bij aan als je geïnteresseerd bent. Daar zullen ook alle coördinatoren van de labs vertellen wat zij gedaan hebben met de aanbevelingen die ze hebben ontvangen. We zien uit naar een inspirerende middag. Mocht je willen weten wat daar besproken is dan kun je dat te zijner tijd lezen in een van onze volgende blogs.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *